Wat betekent waardecreatie?

In de komende blogposts ga ik een aantal deelvragen uit mijn scriptie behandelen. In deze post lees je onder andere wat er verstaan wordt onder waardecreatie.

Dankzij deze afstudeeropdracht kwam ik in aanraking met de term waardecreatie in het boek Society 3.0 (2011). Hierin staat dat: “Het sociale virtuele netwerk dient als het mobiele cement van de nieuwe waardecreatie. De waardecreatie van morgen ontstaat door de mobiliteit van mensen, kennis en energie. Mensen, die vanuit hun sociale netwerkstructuren eenzelfde doel nastreven. Kennis die gedeeld wordt, waardoor er nieuwe kennis en dus nieuwe waarde ontstaat. De fundamenten van waardecreatie zijn duurzaamheid, verbondenheid en wederkerigheid” (Van Den Hoff, 2011, p. 23). De laatste twee fundamenten van waardecreatie (verbondenheid en wederkerigheid) zijn naar mijn idee voornamelijk van belang in verband met de verbindingsstrategie die zo typerend is voor sociaal kapitaal.

Theoretische toelichting

Als je de woorden waarde en creatie los van elkaar bekijkt, kom ik tot de volgende redenatie:

Waarde

Mijn visie is dat je op twee manieren naar waarde kunt kijken: op economisch en op sociaal gebied. Economisch gezien drukt waarde een bepaalde hoeveelheid in geld uit, vaak in de vorm van een getal. Op sociaal gebied drukt waarde een zekere behoefte, doelstelling, motief en/of een wenselijkheid uit. Dat is vaak erg subjectief, want iedereen beoordeelt waarde op een andere manier. Als je kijkt naar het investering-opbrengst fenomeen dan is het zo dat de een misschien minder ‘investeert’ in tijd, mankracht, en/of geld, en de ander daar toch veel uithaalt. Investering-opbrengst hoeft niet per se in balans te zijn; de waarde die iemand aan de investering toekent is naar mijn mening zeer persoonlijk. Tijdens de opdracht kijk ik vooral naar de sociale aspecten van waarde omdat dat de meeste samenhang heeft met sociaal kapitaal op het gebied van wensen behoeften.

Creatie

Het woord creatie staat volgens Van Dale (z.j.) voor schepping. Iets, een product of dienst, komt tot stand door samenwerking. Dit wordt ook wel co-creatie genoemd. Later wordt toegelicht hoe co-creatie de waardecreatie versterkt.

Grondlegger waardecreatie

Porter (2011) is de grondlegger van de term ‘waardecreatie’. Hij hanteert de volgende definitie in zijn boek Creating Shared Value (2011): “Gedeelde waardecreatie richt zich op het identificeren en het uitbreiden van de verbindingen tussen maatschappelijke en economische vooruitgang (…) Waardecreatie is een idee dat al lang is erkend in het bedrijfsleven. (..) In de sociale sector, komt het denken in termen van waarde nog minder vaak voor. Maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties zien succes vaak alleen in termen zoals het behalen van voordelen of in termen van geld dat is besteed. Als er meer gedacht wordt in termen van waarde, zal de interesse in samenwerking met het bedrijfsleven onvermijdelijk groeien” (Porter, 2011, p. 6). Het komt er in mijn ogen op neer dat waardecreatie zich niet alleen uit in geld, maar dat dit slechts een onderdeel is van het grotere geheel. Van den Hoff (2011, p. 170) stelt dat waardecreatie uitgedrukt in kapitaal niet alleen ‘geld’ betekent. Kapitaal bestaat mede uit sociaal kapitaal en sociaal kapitaal bestaat, op haar beurt, weer uit alternatieve waardesystemen (denk aan AirMiles en FreeBees) en gaat dus niet zo zeer om fysiek geld. Geld is slechts een hulpmiddel (Van den Hoff). Door deze combinatie komt wederkerigheid naar mijn mening veel beter tot zijn recht.

Waardecreatie door cocreatie

Bij traditionele waardecreatie komt het volgens het rapport over cocreatie als middel om meerwaarde te creëren voor alle stakeholders (Silkbricks, z.j., p. 6) voor dat het uiteindelijke resultaat niet aansluit bij de behoeften van de stakeholders. Als er geen sprake is van betrokkenheid naar de stakeholders toe, is er weinig tot geen sprake van draagvlak op het gebied van concreet, toegekende waarde. Door de komst van cocreatie wordt het proces van waardecreatie naar een hoger plan getild. Het rapport (Silkbricks, p. 7) licht verder toe dat bij cocreatie er door middel van communicatie samen met stakeholders wordt bepaald hoe en welke toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Dit betekent dat stakeholders eerder in het proces worden betrokken als het gaat om het bedenken en/of uitvoeren van een proces. Verder geeft het rapport (Silkbricks, z.j., p. 7) aan dat de toegevoegde waarde van cocreatie binnen waardecreatie hem zit in het feit dat het imago van organisatie X verbeterd is en er sprake is van meer onderlinge betrokkenheid.

Conclusie

Waardecreatie uit zich niet zo zeer in geld; het bestaat uit alternatieve waardesystemen en ontstaat uit de mobiliteit van mensen, kennis (delen zodat er nieuwe kennis ontstaat) en energie. Kenmerken van waardecreatie zijn verbondenheid en wederkerigheid en hangt daarmee samen met de verbindingsstrategie. Cocreatie zorgt ervoor dat waardecreatie nog meer tot zijn recht komt. Concreet gezien creëer je waarde door samen te werken aan een (communicatie)strategie zodat alle betrokkenen hier baat bij hebben.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s